Pomoc při zpracování dokumentace a přípravě

- systému řízení jakosti podle norem řady ISO 9000 včetně revize 2000

- systému environmentálního managementu podle norem řady ISO 14000

-systém řízení bezpečnosti práce podle OHSAS 18 001

Školení vrcholového managementu firem a interních auditorů

Zajištění interních i externích auditů.

 

Naše společnost ViaSyst s.r.o. je zapojena od ledna 2013 do projektu podporovaného EU:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Název projektu: Zvyšování účinnosti užití energie

Cíle projektu:

Cílem je vytvořit 3 samostatné vzdělávací moduly (VM):

Modul A: Energeticky a ekologicky optimální přístupy zásobování průmyslového podniku energií.

Určen  pro pracovníky odpovídající za procesy spojené s provozováním energetických  zařízení, přípravou projektů obnovy a rekonstrukcí energetických  zařízení.

Modul je zaměřen na základní aspekty úspor energie, legislativu a optimalizaci strategie rozvoje energetického hospodářství (EH) či praktické aplikace v oblasti tvorby scénářů rozvoje EH.

Modul B: Příprava energetického managementu v organizaci

Určen pro vyšší management v oblasti EH, v oblasti výroby a finanční manažery.

Modul je zaměřen na identifikaci příležitostí ke zvyšování účinnosti užití energie, přípravu EH na implementaci systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 či praktické aplikace v oblasti přípravy akčních plánů, modelování procesů apod.

Modul C: Systémy managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001

Určen  pro manažery organizací, organizačních  jednotek, systémů řízení, pracovníky řídicí spotřebu energie. Modul je zaměřen na seznámení s mezinárodní normou přinášející kritéria a návod pro systémový přístup hospodaření s energií, proces implementace systému managementu EH dle ČSN EN ISO 50001 či praktické provedení prvků systému formou ukázek, příkladů.

 

V rámci projektu bude vytvořen  e-learning na bázi případových aplikací, především oblast vstupní analýzy

energie, vyčlenění významných užití energie, s nimiž bude dále nakládáno jako s ovlivnitelnými  prvky, stanovení cílů a akčních plánů, stanovení způsobu monitoringu a kontroly.

 

Předpokládaný přínos

Přínosem účastníků dalšího vzdělávání bude možnost absolvovat vzdělávání v oblasti zvyšování

účinnosti užití energie, které dosud nebylo takto uceleně a komplexně popsáno, ale vnímáme, že je o ně

ze strany odborných pracovníků a managementu firem velký zájem také především proto, že teorie obohacená novinkami v oblasti odborné i legislativní bude doplněna o možnost využít teoretické znalosti do prakticky zaměřených aplikací, kde účastníci budou moci v rámci praktické části pilotáže ověřit způsoby monitorování spotřeb, metody hodnocení a analýz, seznámí se s konkrétními pojmy a příklady. Přínosem pro cílovou skupinu projektu má být  jednoznačné  zvýšení povědomí o efektivních postupech vedoucích ke zvýšení efektivnosti užití energie založených na metodicky a systémově správné aplikaci managementu energetického hospodářství.

Dalším nezanedbatelným přínosem projektu je orientace problematiky zvyšování účinnosti užití energie na oblast životního prostředí. Účastníci budou informování o relevanci ekologického posuzování navrhovaných opatření, metodách přístupů a vztahu ekonomického a environmentálního hodnocení.

Je evidentní, že správně aplikovaný systém energetického managementu v organizaci povede ke snižování nákladů na energii, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti organizace. V této souvislosti pak dojde k efektu snížení spotřeby primárních zdrojů energie, a tedy snížení produkce znečišťujících látek.

 

Ukončení projektu: červen 2014Splnění cílů projektu


Název projektu: Zvyšování účinnosti užití energie

Registrační číslo : CZ.1.07/3.2.08/03.0003


Cílem bylo vytvoření 3 samostatných vzdělávacích modulů:

-          Modul A: Energeticky a ekologicky optimální přístupy zásobování průmyslového podniku energií

-          Modul B: Příprava energetického managementu v organizaci

-          Modul C: Systémy managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012

 

Tyto moduly byly zpracovány, vytištěny v samostatných publikacích pro každý modul v počtu 10ks
na modul pro cílovou skupinu – účastníky pilotního ověření.

Vybrané moduly byly úspěšně zpracovány formou e-learningu , včetně testových otázek. Dostupnost
vzdělávacích modulů na http://elearning.viasyst.cz/
po předchozím nahlášení vlastní
mailové adresy, jména a příjmení.

Vzdělávací moduly byly prověřeny pilotáží, každý modul 2 dny teorie a 3 dny workshop, 10 účastníků
v každém modulu.  Dokladováno prezenčními listinami a od každého účastníka, Na základě evaluačních
dotazníků byla provedena finální úprava vzdělávacích modulů. 

 

Podle ohlasů účastníků pilotního ověření lze konstatovat, že vzdělávací kurzy v této oblasti jsou velmi
přínosné a v návaznosti na celosvětový trend snižování spotřeby energie přispívají k naplnění tohoto trendu.